IMEAN Consultancy, expert in cultuursensitief advies

Kennisplatform

Kennis delen via symposia en webinars

Advies

Meedenken en advies op maat

Projecten

Cultuursensitieve projecten met partners

IMEAN Consultancy is een kennisplatform voor cultuursensitieve zorg. We delen onze ervaring graag met zorgorganisaties die de wens hebben het bestaande curriculum cultuursensitiever te maken. IMEAN Consultancy sluit hierin aan bij de speerpunten zoals beschreven in de kamerbrief over beleidsnota cultuursensitieve zorg (23 december 2022).

E-health oplossingen voor thuis

Voor ouderen met dementie is de thuissituatie de meest vertrouwde omgeving. Een omgeving waar iemand zich het langst veilig voelt. Om zo lang mogelijk thuiswonen mogelijk te maken, werkt IMEAN samen met andere partners aan e-health oplossingen die bijdragen aan de zekerheid en nabijheid van een zorgprofessional.

Een voorbeeld hiervan is Anne4Care. De avatar Anne is cultuursensitief gemaakt (bv. Turks) in haar gedrag en uitingen. De inrichting van de digitale omgeving sluit aan bij de zorgbehoeften en verwachtingen van de oudere met een migratieachtergrond. De samenwerking met Dementie Twente heeft ertoe geleid dat het door hen ontwikkelde Levenspad ouderen aansluit bij Anne4Care en ingezet wordt door zorgpersoneel, mantelzorg en de cliënt. De drempels voor toegang tot zorg worden hiermee verlaagd.

Woonzorg initiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond

In Hengelo heeft tussen 2019-2022 een verkennend onderzoek plaatsgevonden met steun van de provincie Overijssel. IMEAN heeft een Living Lab ingericht waar zij de co-creatie methoden toepassen om de woonbehoeften van ouderen met een migratieachtergrond steeds scherper in beeld te krijgen.

De partners waarmee samengewerkt wordt zijn: ouderen, mantelzorgers, Carintreggeland, Wijkracht, Welbions en de gemeente Hengelo.

Samen met ouderen met een migratieachtergrond die in Hengelo woonachtig zijn, zijn wij het traject ingegaan. De ouderen hebben hierin zelf een prominente rol vervuld door zitting te nemen in werkgroepen en zelf aan te geven waar ze tegenaanlopen, wat hun wensen zijn en hoe zij invulling willen geven aan een cultuursensitieve woonzorgvoorziening. De ouderen zijn vanuit IMEAN geïnformeerd over de wet- en regelgeving en over de verschillende woonvoorzieningen die er specifiek voor ouderen met een migratieachtergrond in Nederland zijn. Daarnaast onderzoeken we welke woonzorgvormen nog niet ontwikkeld zijn, maar waar wel behoefte aan is.